GDPR Private policy

Private policy

Du ska alltid känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på ProMeko AB.
Vi gör allt vad vi kan för att skydda dem från obehöriga. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen. Genom att Ni anlitat ProMeko AB blir du upplagd hos ProMeko AB. Registret innehåller de kontaktuppgifter som är nödvändig för att vi skall kunna fakturera vårt arbete.

Personuppgifterna används för administration av tjänsterna/leveransen, information, marknadsföring av ProMeko ABs varor och tjänster samt för viss statistik, marknadsföring och kvalitetssäkerhetsarbete. Personuppgiftsansvarig ProMeko AB, org nr 556698-0974 är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter.
Uppgifter om företag För enskild näringsidkare registreras personnummer eftersom det är företagets organisationsnummer. 
Kontaktpersoner hos företag registreras med för- och efternamn, telefonnummer, e-postadress och befattning. Registerutdrag och rättelser med mera Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är ProMeko AB. Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som finns i vårt register.

 Efter avtalsförhållandet har upphört sparar ProMeko  AB personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. ProMeko  AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot ProMeko AB som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som ProMeko  AB tror kan vara av intresse för dig. ProMeko AB sparar uppgifter om dig som besökare av vår webbplats och eventuella nyhetsbrevsmottagare tills du invänt mot behandlingen av dina personuppgifter. Invänder du mot behandlingen raderar ProMeko AB dina personuppgifter snarast möjligt. Dina uppgifter kan komma att hanteras av ett så kallat personuppgiftsbiträde som är behjälpligt vid vår kommunikation med dig. Detta personuppgiftsbiträde kommer då endast att behandla uppgifterna i enlighet med de syften som dina personuppgifter samlats in för.

Era personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, verksamhetskonsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för ProMeko AB berättigat intressen. ProMeko AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med ProMeko AB gemensamt personuppgiftsansvarigt eller ProMeko ABs personuppgiftsbiträde. ProMeko AB kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. ProMeko AB kommer och måste vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES. Rätt att lämna in klagomål Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på info@promeko.se. 

Ni har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen / Integritetsskyddsmyndigheten (myndigheten byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten under år 2018) Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se Behandlingen av dina personuppgifter i ProMeko ABs kunddatabas sker med stöd av beställningsavtal, rättsliga förpliktelser och berättigat intresse. När det gäller berättigat intresse använder vi oss av dina uppgifter exempelvis för att anpassa vår kommunikation till dig baserat på dina köp och förfrågningar. 

Privacy Policy All behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen.